Maasland

Accountancy

De accountancy speelt in toenemende mate een belangrijke rol bij de bedrijfsvoering. Voor een goede bedrijfsvoering is een juiste en tijdige informatievoorziening essentieel. Uw administratie dient dan ook zodanig te zijn ingericht, dat u snel, tijdig en accuraat kunt inspelen op wijzigende omstandigheden en wetgeving.

Ook ten opzichte van externe partijen zoals banken en subsidieverstrekkers krijgt het verslag van de accountant steeds meer waarde.

U kunt een beroep op ons doen voor:

Eigen wijze van rapport?

Wij werken bij voorkeur met een tussentijdse rapportage van cijfers in relatie tot een begroting. Onze eindrapportage geeft inzicht in uw bedrijfsvermogen én uw privévermogen. Dat laatste gebeurt nog betrekkelijk weinig in onze branche. Speciaal daarom hebben wij een eigen wijze van rapportage ontwikkeld. Onze adviseurs zijn daarom in staat om u ook over de ontwikkeling in uw privé situatie optimaal te adviseren. Financiële verslaglegging en advisering zijn geen gescheiden terreinen, maar volgen elkaar vloeiend op. Miriam von Berg is sedert 1989 werkzaam in de accountancy waarvan sinds 1993 als gecertificeerd AA (Accountant-Administratieconsulent). Mede door haar jarenlange ervaring in diverse branches en interesse is zij sterk fiscaal georiënteerd met veel aandacht voor (bedrijfseconomische en fiscale) advisering voortvloeiende uit de jaarrekening.